Vem är behörig?

Du har rätt att söka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning. För att kunna antas till ett gymnasieprogram måste du vara behörig. Här nedan finner du behörighetskraven för olika programformer.

Nationella program

Behörighetskraven för att tas in på nationella program är olika beroende på vilket program du söker.

För yrkesprogram krävs att du har lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst fem ämnen till.

För högskoleförberedande program krävs att du har lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst nio ämnen till.

  • För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.
  • För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena.
  • För det Estetiska programmet gäller vilka nio ämnen som helst.

Har du inte uppnått denna behörighet kan du istället söka ett introduktionsprogram.

Introduktionsprogram

Behörighetskraven för att tas in på introduktionsprogram är olika beroende på vilket program du söker.

För att vara behörig till programinriktat val krävs följande:

  • Du ska ha godkända grundskolebetyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen, alternativt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst 3 andra ämnen.

Programinriktat val är inriktat mot något nationellt program och målet är att du, på så kort tid som möjligt, ska göra dig behörig till det nationella programmet.

För yrkesintroduktion och individuellt alternativ får du inte ha uppnått behörighet till yrkesprogram.

Om du är behörig till nationella program kan du ändå om du har synnerliga skäl tas emot till yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Ansökan om övergång görs av rektor på respektive program.

För språkintroduktion ska du nyligen ha anlänt till Sverige, gått i svensk skola mindre än fyra år och inte ha uppnått behörighet till yrkesprogram.

Dispens engelska

(Skollagen 16kap 32§)

En sökande till nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses som behörig om den sökande;

  • på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
  • bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet
  • Dispens från kravet på godkänt betyg i engelska kan sökas till nationella program, men inte till introduktionsprogrammen.
  • Att beviljas dispens i engelska innebär inte dispens från kravet att läsa engelska,utan dispens från kravet på godkänt betyg vid antagningen, eleven läser både grundskoleengelska och engelska på gymnasienivå under gymnasietiden.

Ovanstående kan till exempel vara en person som nyligen anlänt till Sverige. OBS att eleven ändå under sin gymnasietid måste läsa både grundskoleengelska och gymnasieengelska.

Ansökan dispens engelska bifogas gymnasieansökan.  Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om dispens i engelska.

8 kBAnsökan Dispens Engelska