Om du vill överklaga

Är du missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga. Du kan till exempel överklaga ett beslut om andrahandsmottagande.

Överklagan ska vara skriftlig och med en beskrivning av vilket beslut som överklagas samt motivering till överklagandet. Skickas därefter till den myndighet som fattat beslutet. Adressen finns på den beslutsblankett som skickats till eleven. Överklagan ska göras inom tre veckor efter det att du fått beslutet hemskickat. Ärendet prövas då hos Skolväsendets överklagandenämnd. www.overklagandenamnden.se

Om du har frågor hur du går till väga kan du kontakta antagningskansliet på telefon 010-490 24 00 eller via e-post: info@antagningjamtland.se