Vad innebär ansökan via Fri kvot?

Fri kvot innebär att ett begränsat antal platser i gymnasieskolan ska avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande eller vars meriter inte kan jämföras med betygen från grundskolan.

Din ansökan till gymnasiet kan prövas i fri kvot på grund av starka särskilda personliga skäl eller om du har utländska betyg. Det betyder att du har möjlighet att bli antagen till en utbildning vid sidan av den vanliga antagningen. För att bli antagen i fri kvot måste du vara behörig till sökt utbildning.

Medicinska eller sociala skäl

I den fria kvoten görs en totalbedömning av den sökandes samlade meriter och särskilda skäl. Exempel på omständigheter som kan beaktas är om en elevs studieförmåga tillfälligt försämrats på grund av medicinska och/eller sociala skäl men att omständigheterna förbättrats så att eleven sannolikt kan tillgodogöra sig och slutföra den sökta utbildningen. Intyg ska bifogas ansökan.

Det är rektor eller annan beslutsfattare för den mottagande gymnasieskolan som fattar beslutet om antagning i den fria kvoten.

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare om du har särskilda skäl och vill ansökan inom den fria kvoten.

Utländska betyg

Utländska betyg kan inte jämföras med svenska grundskolans betyg och därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng såsom elever från svenska grundskolan, enligt Skollagen. Istället kommer du som söker med utländska betyg att prövas inom fri kvot.

För att du ska kunna antas till en utbildning med utländska betyg inför slutantagningen måste du vara behörig, det vill säga godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Du måste också ha den särskilda behörighet som krävs till det program du sökt. Sökande från nordiska länder: Finland, Danmark, Norge och Island behöver inte betyg i svenska för att uppnå behörighet.

Om du saknar något av de behörighetsgivande ämnena som krävs för behörighet och behöver läsa in dem kan du kontakta Sofia Distans som är en utbildningsorganisation som erbjuder grundskolekurser via distansutbildning www.sofiadistans.nu eller ta kontakt med en kommunal grundskola för att genomgå prövning i ett eller flera ämne.

Översättning av betyg

Översättning av betyg från de nordiska länderna behöver inte göras däremot när det gäller övriga länder krävs en översättning av slutbetyget som bifogas betyget som skickas in till Gymnasieantagningen.

Ansökan om antagning via fri kvot – medicinska eller sociala  skäl lämnas in i samband med omvalet i början av maj. 

Ansökan görs genom att fylla i blanketten Ansökan fri kvot skicka in den till gymnasieantagningen tillsammans med betyg, bilagor och eventuella intyg.  För ansökan om fri kvot – utländska betyg  behöver inte ansökningsblanketten bifogas utan betygen används istället som underlag.

Ansökan om fri kvot